ჩამოთვლილთაგან რომელია ლიბერალიზებული დიეტის სარგებელი?