წყალბადის სულფიდი თხევადი იქნება ოთახის ტემპერატურაზე?