არის თუ არა შვილობილი კომპანიები ცალკე იურიდიული პირები?