შეიძლება თუ არა პოტენციური განსხვავება იყოს უარყოფითი?