ჩამოთვლილთაგან რომელ მდგომარეობებშია ნაპოვნი ლატერიტული ნიადაგი?